Nghĩa của từ ຊັກວ່າວ

trong Từ điển Lào - Việt

ຊັກວ່າວ ກ. 1. giật dây diều. 2. thủ dâm.