Nghĩa của từ ສາຍຟ້າ

trong Từ điển Lào - Việt

ສາຍຟ້າ ນ. tia chớp. ສາຍຟ້າແມບ: Tia chớp loé.