Nghĩa của từ ສຽງກົບ

trong Từ điển Lào - Việt

ສຽງກົບ ນ. tiếng ếch kêu. ສຽງກົບຮ້ອງດັງອົບໆ: Tiếng ếch kêu ộp ộp.