Nghĩa của từ ສຽງດົນຕີ

trong Từ điển Lào - Việt

ສຽງດົນຕີ ນ. tiếng nhạc. ໄດ້ຍິນສຽງດົນຕີ: Nghe tiếng nhạc.