Nghĩa của từ 'ie bằng Tiếng Anh

he, him

Đặt câu với từ "ie"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "ie", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ ie, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ ie trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Anh