Nghĩa của từ onbekend bằng Tiếng Anh

onbekend [ɔmbəkɛnt] unknown obscure

Đặt câu với từ "onbekend"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "onbekend", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ onbekend, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ onbekend trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Anh