Nghĩa của từ - aviskronikk bằng Tiếng Việt

- aviskronikk Mục ký sự trên nhật
báo.

Đặt câu với từ "- aviskronikk"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "- aviskronikk", trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ - aviskronikk, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ - aviskronikk trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt