Nghĩa của từ - kompaniskap bằng Tiếng Việt

- kompaniskap s.n. Sự cộng tác, hợp tác.

Đặt câu với từ "- kompaniskap"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "- kompaniskap", trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ - kompaniskap, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ - kompaniskap trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt