Nghĩa của từ - setningsledd bằng Tiếng Việt

- setningsledd Phân, đoạn trong câu.


4. Đời, thế hệ.
- De er beslektet i femte ledd.

Đặt câu với từ "- setningsledd"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "- setningsledd", trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ - setningsledd, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ - setningsledd trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt