Nghĩa của từ stam bằng Tiếng Việt

stam-  


1. Thường xuyên (tiếp đầu ngữ).
- stamgjest s.m. Khách quen.
- stamkafe s.m. Loại cà-phê thường dùng


2. Có nguồn gốc, gốc gác (tiếp đầu ngữ).
- stamfar s.m. Ông tổ.
- stamtavle s.fm. Gia phả.
- stamtre s.n. Gia phả.

Đặt câu với từ "stam"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "stam", trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ stam, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ stam trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt