Nghĩa của từ a gente bằng Tiếng Việt

- {you} anh, chị, ông, bà, ngài, ngươi, mày; các anh, các chị, các ông, các bà, các ngài, các người, chúng mày, ai, người ta - {one} một, như thế không thay đổi, (xem) all, kết hôn, lấy nhau, một, một giờ, cú đấm, tính tống thể và tính thống nhất, đã làm lành (với ai), đồng ý (với ai), (xem) year, chắc chắn là anh ta sẽ không đến, lần lượt từng người một, từng cái một, (xem) another, một người nào đó, một (người, vật...), người ta, ai - {they} chúng nó, chúng, họ, người ta

Đặt câu với từ "a gente"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "a gente", trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ a gente, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ a gente trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt