Nghĩa của từ a par bằng Tiếng Việt

- {together} cùng, cùng với, cùng nhau, cùng một lúc, đồng thời, liền, liên tục

Đặt câu với từ "a par"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "a par", trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ a par, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ a par trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt