Nghĩa của từ a respeito de bằng Tiếng Việt

- {about} xung quanh, quanh quẩn, đây đó, rải rác, đằng sau, khoảng chừng, gần, vòng, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) rất giống nhau, bận (làm gì), đã dậy được (sau khi ốm), có mặt, đúng, đúng đắn, tốt, được, về, quanh quất, quanh quẩn đây đó, rải rác, xung quanh, khoảng chừng, vào khoảng, bận, đang làm (gì...), ở (ai); trong người (ai), theo với (ai), sắp, sắp sửa, (từ hiếm,nghĩa hiếm) anh đang làm gì đấy?, (xem) what, lái (thuyền...) theo hướng khác - {concerning} về việc - {on} trên, ở trên, dựa trên, dựa vào, vào, lúc khi, vào, về phía, bên, với, chống lại, bằng, nhờ vào, về, nói về, bàn về, đang, thuộc, của, có việc, có công tác, (xem) instant, (xem) purpose, (xem) sly, (xem) go, mang cái gì trong người, có điều gì đang phàn nàn về ai, hơn ai về cái gì, tiếp, tiếp tục, tiếp diễn, tiến lên, đang, đang có, đang hoạt động, vào, sắp năm mươi tuổi, (thông tục) ủng hộ, sẵn sàng tham gia, đồng ý, biết được ý định của ai, quấy rầy ai; móc máy ai, (từ lóng) ngà ngà say, từ ngày đó về sau, lúc lúc, chốc chốc, chập chờn, liên tục, liên miên, (thể dục,thể thao) về bên trái (crickê), (thể dục,thể thao) phía trái (crickê) - {upon} trên, ở trên, lúc, vào lúc, trong khong, trong lúc, nhờ vào, bằng, nhờ, chống lại, theo, với

Đặt câu với từ "a respeito de"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "a respeito de", trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ a respeito de, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ a respeito de trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt