Nghĩa của từ abadia bằng Tiếng Việt

- {abbacy} chức vị trưởng tu viện; quyền hạn trưởng tu viện - {abbotcy} - {abbotship} - {abbey} tu viện, giới tu sĩ, các nhà tu, các bà xơ nhà thờ (lớn)

Đặt câu với từ "abadia"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abadia", trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abadia, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abadia trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt