Nghĩa của từ abafar bằng Tiếng Việt

- {choke} lõi rau atisô, sự làm nghẹt, sự làm kẹt, sự tắc lại, sự làm ngột, sự làm tắt (tức) thở, chỗ thắt lại, chỗ co lại, chỗ bóp lại, (điện học) cuộn cảm kháng ((cũng) choker), (kỹ thuật) van điều tiết không khí; bướm gió, làm nghẹt, làm tắc (tức) thở, làm chết ngạt, (+ up) bít lại, bịt lại, nén, nuốt (giận, nước mắt), nghẹt thở, ngạt thở, tắc (tức) thở, uất, uất lên, tắc, nghẹt (ống dẫn...), cầm, nuốt (nước mắt), nuốt, nén, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lặng thinh, nín lặng, bóp cổ, can gián, khuyên can, đuổi đi, bịt, bít chặt, làm nghẹt (tiếng), (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lặng thinh, nín lặng - {quell} (thơ ca) đàn áp, dập tắt, dẹp yên (cuộc nổi loạn...), nén, chế ngự (mối cảm động, tình dục...) - {suffocate} bóp chết, bóp nghẹt, làm nghẹt thở, chết nghẹt, thấy nghẹt thở, thấy tức thở, nghẹn ngào - {suppress} chặn (bệnh); triệt (tiếng ồn), đàn áp, bỏ, cấm, cấm hoạt động, nín, nén, cầm lại, giữ kín; lấp liếm, ỉm đi, làm im tiếng nói của lương tâm

Đặt câu với từ "abafar"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abafar", trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abafar, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abafar trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt