Nghĩa của từ abdominal

trong Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt
- {abdominal} (thuộc) bụng; ở bụng