Nghĩa của từ floresta bằng Tiếng Việt

- {forest} rừng, (pháp lý) rừng săn bắn, trồng cây ở; biến thành rừng; trồng cây gây rừng - {woods} - {jungle} rừng nhiệt đới, khu đất hoang mọc đầy bụi rậm, mớ hỗn độn, (định ngữ) ở rừng ((thường) trong từ ghép)

Đặt câu với từ "floresta"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "floresta", trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ floresta, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ floresta trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt