Nghĩa của từ maioria bằng Tiếng Việt

- {majority} phần lớn, phần đông, đa số, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đảng (nhóm) được đa số phiếu, tuổi thành niên, tuổi trưởng thành, (quân sự) chức thiếu tá, hàm thiếu tá, về với tổ tiê

Đặt câu với từ "maioria"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "maioria", trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ maioria, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ maioria trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt