Nghĩa của từ quente bằng Tiếng Việt

- {warm} ấm; làm cho ấm, (hội họa) ấm (màu sắc), (thể dục,thể thao) còn nồng, chưa bay hết; còn mới, còn rõ (hơi, dấu vết của những con thú), sôi nổi, nhiệt tình, nhiệt liệt, niềm nở, nồng hậu, nguy hiểm; hiểm yếu (vị trí, địa điểm), phong lưu (sống), quen việc, ấm chỗ (công chức), (thông tục) sắp tìm thấy, gần đúng (trò chơi trẻ con), (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) (như) warm words, lời nói nặng, công việc gay go nguy hiểm; cuộc xung đột gay go nguy hiểm, làm mếch lòng ai, làm ai tự ái, vật ấm, vật làm ấm (áo...), sự sưởi ấm, sự làm cho nóng người, làm cho nóng, hâm nóng, làm cho ấm, (nghĩa bóng) làm tức giận, trêu tức, (nghĩa bóng) kích thích, làm sôi nổi, làm cho ấm (lòng...), đánh, quất, vụt, sưởi ấm, nổi nóng, phát cáu, phát tức, sổi nổi lên, có thiện cảm với, mến (ai), làm cho nóng, làm cho ấm; hâm, (thể dục,thể thao) khởi động cho nóng người, trở nên nồng nhiệt, trở nên sôi nổi

Đặt câu với từ "quente"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "quente", trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ quente, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ quente trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt