Nghĩa của từ ^ bằng Tiếng Việt

- {circumflex} , dấu mũ, (thuộc) dấu mũ, (giải phẫu) hình dấu mũ, mũ, đánh dấu mũ

Đặt câu với từ "^"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "^", trong bộ từ điển Từ điển Sec - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ ^, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ ^ trong bộ từ điển Từ điển Sec - Tiếng Việt