Nghĩa của từ -li bằng Tiếng Việt

- {if} , nếu, nếu như, có... không, có... chăng, không biết... có không, bất kỳ lúc nào, giá mà, cho rằng, dù là, (xem) as, (xem) even, sự "nếu, sự" giá mà "; sự giả dụ

Đặt câu với từ "-li"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "-li", trong bộ từ điển Từ điển Sec - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ -li, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ -li trong bộ từ điển Từ điển Sec - Tiếng Việt