Nghĩa của từ 10 bằng Tiếng Việt

- {X} , x, 10 (chữ số La mã), (toán học) ẩn số x, yếu tố ảnh hưởng không lường được

Đặt câu với từ "10"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "10", trong bộ từ điển Từ điển Sec - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ 10, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ 10 trong bộ từ điển Từ điển Sec - Tiếng Việt