Nghĩa của từ 6 hodin dopoledne bằng Tiếng Việt

- {6 AM}

Đặt câu với từ "6 hodin dopoledne"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "6 hodin dopoledne", trong bộ từ điển Từ điển Sec - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ 6 hodin dopoledne, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ 6 hodin dopoledne trong bộ từ điển Từ điển Sec - Tiếng Việt