Nghĩa của từ a bằng Tiếng Việt

- {and} , và, cùng, với, nếu dường như, tuồng như là, còn, (không dịch)

Đặt câu với từ "a"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "a", trong bộ từ điển Từ điển Sec - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ a, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ a trong bộ từ điển Từ điển Sec - Tiếng Việt