Nghĩa của từ a dur bằng Tiếng Việt

- {a major}

Đặt câu với từ "a dur"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "a dur", trong bộ từ điển Từ điển Sec - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ a dur, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ a dur trong bộ từ điển Từ điển Sec - Tiếng Việt