Nghĩa của từ abdikovat bằng Tiếng Việt

- {abdicate} , từ bỏ (quyền lợi, địa vị...), thoái vị, từ ngôi

Đặt câu với từ "abdikovat"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abdikovat", trong bộ từ điển Từ điển Sec - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abdikovat, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abdikovat trong bộ từ điển Từ điển Sec - Tiếng Việt