Nghĩa của từ alt

trong Từ điển Sec - Tiếng Việt
- {countertenor} , giọng nam cao, người cógiọng nam cao