Nghĩa của từ amen

trong Từ điển Sec - Tiếng Việt
- {amen} , (tôn giáo) A,men (dùng khi cầu kinh)