Nghĩa của từ bear/bore/born bằng Tiếng Việt

- {born} , bẩm sinh, đẻ ra đã là, thậm, chí, hết sức, suốt đời

Đặt câu với từ "bearboreborn"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "bearboreborn", trong bộ từ điển Từ điển Sec - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ bearboreborn, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ bearboreborn trong bộ từ điển Từ điển Sec - Tiếng Việt