Đặt câu với từ "r������������ng"

1. ChÒng ta nãn tÉm r × ng cÔa bÂn 1⁄2 i

Suchen wir deinen Zahn.