Đặt câu với từ "r������������ng"

1. R ± ng t́nh dåc Óng giÛi b́nh th ° Ưng?

That homosexuality is ok?