Nghĩa của từ cùng một giuộc bằng Tiếng Anh

@cùng một giuộc [cùng một giuộc]
- out of the same cloth; of a kind

Đặt câu có từ "cùng một giuộc"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "cùng một giuộc", trong bộ từ điển Tiếng Việt - Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ cùng một giuộc, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ cùng một giuộc trong bộ từ điển Tiếng Việt - Tiếng Anh

1. Đàn ông cũng cùng một giuộc.

Guys are all the same.

2. Cả hai đều cùng một giuộc.

They both cast the same shadow.

3. Họ cũng cùng một giuộc đúng không?

Are they in on this, too?

4. Do Thái chúng mày cùng một giuộc cả.

You Jews are all alike.

5. Anh cùng một giuộc với con mẹ đần đó.

You're in league with that moronic woman.

6. Henson cùng một giuộc với bọn bắt cóc mà.

Henson was working for the kidnappers.

7. Mày được cắt ra từ cùng một giuộc với bố của mày

You are cut from the same cloth as your daddy

8. Mày được cắt ra từ cùng một giuộc với bố của mày.

You are cut from the same cloth as your daddy.