Nghĩa của từ chiến thần bằng Tiếng Nga

@Chiến thần
- Марс

Đặt câu có từ "chiến thần"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "chiến thần", trong bộ từ điển Tiếng Việt - Tiếng Nga. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ chiến thần, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ chiến thần trong bộ từ điển Tiếng Việt - Tiếng Nga

1. Từ trong hư không xuất hiện Crane, chiến binh của các chiến binh, mang thanh kiếm của chiến thần.

Но вышел из тeни Крон - воин воинов, хранитель свящeнного меча.