Nghĩa của từ ánh nắng ban mai bằng Tiếng Việt

ánh nắng ban mai
[ánh nắng ban mai]
morning sunlight
Dạo chơi dưới ánh nắng ban mai rực rỡ
To take a walk in the bright morning sunlight

Đặt câu với từ "ánh nắng ban mai"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "ánh nắng ban mai", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ ánh nắng ban mai, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ ánh nắng ban mai trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Đó là nơi mà chúng ta thấy được ánh nắng ban mai đầu tiên và áng sáng cuối cùng trong đêm.

2. Trong ánh nắng ban mai, bà nghĩ đến lòng can đảm và đức tin của Ba-rác, thủ lĩnh đội quân.

3. Nào là chị cẩm tú cầu thật lộng lẫy… Tất cả các loài hoa đều thật rực rỡ trong ánh nắng ban mai

4. Dưới ánh nắng ban mai, ông đi trên con đường bụi bậm, qua khỏi vườn nho, xuyên qua rừng ôliu, và lên sườn đồi dốc.

5. Cậu bé chắc rằng mình sẽ bị xử tử; nhưng Richard đã tha thứ cậu bé như là hành động nhân từ cuối cùng, nói rằng: "Sống tiếp đi, và dưới ân huệ của ta hãy tận hưởng ánh nắng ban mai," sau đó ông trả tự do cho cậu cùng với 100 shilling.