Nghĩa của từ ân sủng bằng Tiếng Việt

ân sủng
danh từ
privilege, protection, grace

Đặt câu với từ "ân sủng"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "ân sủng", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ ân sủng, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ ân sủng trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Tiểu Thiện đã hoàng thượng ân sủng.

2. nhưng vì ân sủng của Đức Chúa Trời

3. O, mickle là ân sủng mạnh mẽ nằm

4. Thiên Chúa đánh dấu ngươi ân sủng của Người!

5. “Ân sủng” cao cả nhất của Đức Chúa Trời là gì?

6. Người “đầy ân sủng” và “có phước trong đám đàn bà”

7. Ông ấy hy vọng, thưa giáo chủ, việc ấy đem lại nhiều ân sủng, và những ân sủng của chúa sẽ biến ông ấy thành người tồi bại nhất.

8. ROMEO Tôi cầu nguyện ngươi la rầy không: cô ấy mà tôi yêu thích tại ân sủng thuần phục cho ân sủng và tình yêu dành cho tình yêu cho phép;

9. Cầu cho mỗi chúng ta được ân sủng của lòng khoan dung.

10. Ân sủng của Thiên Chúa dành cho những người không xứng đáng.

11. Ân sủng của ông sẽ chiếm lĩnh phòng ngủ thứ hai phụ tùng.

12. Họ có báo với tôi là ngài được Long Mẫu ân sủng rồi.

13. Tuy là có nhan sắc, nhưng Bạc Cơ không có được ân sủng lắm.

14. Thái Hậu ân sủng Bàng bởi vì... anh ta không thuộc về phe nào cả

15. Bọn ta phải làm gì để đền đáp ân sủng của chuyến thăm của con đây nhỉ?

16. Quyển thứ nhất Trong hậu cung, quyền lực luôn đi đôi với ân sủng của hoàng đế.

17. " Tôi tình cờ gặp quản gia ân sủng của Người trước khi chúng tôi rời nước Anh.

18. Đó là một cơ hội nhận được ân sủng đặc biệt mà Chúa dành cho các con.

19. Ta sẽ đuổi ngươi ra và đưa Eunice trở về đưa cô ấy đến với sự ân sủng.

20. Ballerina giày ân sủng và sang trọng, một bóng đẹp... tất cả được phản ánh bởi ví này.

21. Một bản Kinh Thánh khác dịch câu này là: “Hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”.

22. " Tôi không ám chỉ, thưa ông, " Jeeves ", khả năng gây ra ân sủng của Người một phần bằng tiền.

23. " Ông Bickersteth là con trai của chị em cuối ân sủng của Người, thưa ngài, Captain Rollo kết hôn

24. Ông Bickersteth có thể cung cấp cho ân sủng của Người ấn tượng rằng ông là chủ nhân của nó.

25. Các Bí tích(sacrament) là "phương tiện của ân sủng" bởi vì Thiên Chúa chỉ hành động qua hội thánh.

26. Ông ban cho hàng giáo phẩm Ki-tô giáo ân sủng mà những thầy tế ngoại giáo từng được hưởng”.

27. " Tôi Có thể nói chuyện với bạn liên quan đến đó vấn đề của ân sủng của Người, thưa ông? "

28. Trong người đàn ông cũng như thảo dược, - ân sủng và thô lỗ; nơi worser là yếu tố nổi bật,

29. Ông Bickersteth có thể đáp ứng ân sủng của Người ở bến tàu và tiến hành trực tiếp ở đây.

30. Đó là một cơ hội nhận được ân sủng đặc biệt mà Chúa dành cho các con. Đừng bỏ qua cơ hội này!

31. 11 Chuẩn bị cho Lễ Tưởng Niệm: Giá chuộc là “ân sủng” cao cả nhất của Đức Chúa Trời” (Công 20:24, TTGM).

32. Ha-man rời buổi tiệc thứ nhất với tâm trạng “vui-vẻ và lòng hớn-hở” trước ân sủng của vua và hoàng hậu.

33. Vương Cảnh Sùng do thân phận là cháu nội của công chúa Phổ An nên rất được chính quyền trung ương ân sủng.

34. Ha-man rời bữa tiệc thứ nhất với tâm trạng “vui-vẻ và lòng hớn-hở” trước ân sủng của vua và hoàng hậu.

35. Thập tự chinh là sự cố gắng thần thánh nhất, lấy cảm hứng từ ân sủng của Chúa, chứ không phải khát khao quyền lực.

36. Từ nhỏ, tôi cùng em trai, chị gái và nhiều anh em họ được dạy là Đức Chúa Trời ban ân sủng cho người gốc Anh.

37. Khi màn đêm hay mùa đông của thế gian này đến, lúc đó sẽ là quá muộn để tìm cầu ân sủng của Đức Giê-hô-va.

38. Vì vậy, ân sủng của Ngài một lần trước đây đã giáng trên dân Y-sơ-ra-ên là những người đã dâng của-lễ hy sinh bằng thú vật.

39. 1 Trong một thế giới ít có tin mừng, chúng ta có đặc ân “làm chứng cho Tin Mừng về ân sủng của Thiên Chúa” (Công 20:24, Tòa Tổng Giám Mục).

40. Là một giáo sĩ, cháu cảm thấy nghĩa vụ của mình là khuếch trương và thiết lập ân sủng an bình đến mọi gia đình trong phạm vi ảnh hưởng của mình

41. Áo ghi lê màu đỏ của ông là như bóng như satin và ông tán tỉnh cánh và đuôi của mình và nghiêng đầu và nhảy về với tất cả các loại ân sủng sống động.

42. Chúng ta muốn mời và giúp tất cả những người có lòng thành thật đến dự buổi lễ quan trọng này, là dịp làm chứng về “ân sủng” của Đức Giê-hô-va đối với nhân loại.

43. II Cô-rinh-tô 13:13 (14) ghép ba ngôi lại với nhau như thế này: “Ân sủng của Chúa Yêsu, lòng mến của Thiên Chúa và sự hiệp nhất của Thánh Thần ở cùng anh em hết thảy!”

44. Nên tôi sẽ mang cô ấy lên sân khấu hôm nay, để làm nhân chứng cho một hành trình đầy kinh ngạc, hành trình khiêm tốn nhắc nhở chúng ta về khoảng thời gian ân sủng chúng ta đã có trong 10,000 năm qua.

45. Nhưng điều khác biệt là việc chấp nhận sự thất bại này cụ thể là đôi khi nếu ung thư chiến thắng, nếu có cái chết và chúng ta không còn sự lựa chọn, thì ân sủng và sự chấp nhận là cần thiết.

46. " Tôi mở việc sửa chữa, thưa ông, nhưng không phải là tình thế tiến thoái lưỡng nan của bạn do thực tế là bạn tại một mất mát để giải thích cho ân sủng của mình lý do tại sao bạn đang ở New York thay vì ở Colorado? "

47. Những ai đã được rửa tội và chưa nhận lãnh Bí tích Thêm Sức, hãy chuẩn bị nhận lãnh Bí tích này, vì bằng cách đó các con sẽ trở nên những Kitô hữu “trọn vẹn”, bởi Thêm Sức hoàn thiện ân sủng Thánh Tẩy (x.

48. Nó xảy ra với tôi rằng ông Bickersteth hoặc chính bạn có thể biết những người sẽ được sẵn sàng trả một khoản phí nhỏ cho chúng tôi nói rằng hai đô la hoặc ba - cho các đặc quyền của một giới thiệu, bao gồm bắt tay, ân sủng của Người. "

49. Người con lại nổi tiếng vì học thức uyên bác, phẩm hạnh đúng đắn và vẻ ngoài quyến rũ, đã nhận được ân sủng của Alexios I và đính hôn với công chúa Anna Komnene, còn được ban tước hiệu Caesar và panhypersebastos (một trong những chức vụ cao quý mới do Alexios thêm vào).

50. Đó là khi ông liên quan với một số lượng đáng kể của sự hài lòng và niềm tự hào, đó là một đại biểu trong số họ đã được giới thiệu và đã lắc tay với một cũng được biết đến prizefighter, nó xảy ra với tôi đề cập tới chủ đề của ân sủng của Người.