Nghĩa của từ đóng họ bằng Tiếng Việt

đóng họ
[đóng họ]
xem đóng hụi

Đặt câu với từ "đóng họ"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "đóng họ", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ đóng họ, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ đóng họ trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Hầu như ngay từ lúc quân đội Đức chiếm đóng, họ đã có kế hoạch qui mô để săn lùng và bắt giữ Nhân-chứng Giê-hô-va.