Nghĩa của từ đặn bằng Tiếng Việt

đặn
[đặn]
Anticipate ( someone's thoughts...), take the wind out of (someone's) sails
Nói đặn trẻ con , dỗ ngon người dại ( tục ngữ )
To take the wind out of children's sails and coax the gullible

Đặt câu với từ "đặn"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "đặn", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ đặn, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ đặn trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Đi họp đều đặn.

2. Mạch đập đều đặn dần .

3. Đều đặn cung cấp “nước”

4. Đọc Kinh Thánh đều đặn

5. Đọc Kinh Thánh đều đặn.

6. Bí quyết là sự đều đặn.

7. Bạn có đi dự đều đặn không?

8. Làm cho con chạy chớp đều đặn

9. "Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang".

10. Nuôi dưỡng đều đặn: Tận hưởng thức ăn thiêng-liêng do “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” cung cấp đều đặn

11. Luyện tập thể dục thể thao đều đặn.

12. Hình dạng của nó là cân đối đều đặn.

13. Một sự gia tăng đều đặn, ko giảm sút.

14. Rồi tôi bắt đầu đều đặn đọc Tháp Canh.

15. Quần y kêu sột soạt nhẹ nhàng và đều đặn.

16. Buổi học gia đình phải được điều khiển đều đặn.

17. Lính canh giữ Phao-lô cũng đổi ca đều đặn.

18. Tất cả những chị đó đều đi rao giảng đều đặn.

19. Hàng ngũ những người khai thác cũng gia tăng đều đặn.

20. Kết quả là họ có những cuộc thảo luận đều đặn.

21. Những gia đình đó khá đều đặn với việc nhận tiền.

22. Ngồi xuống với những bữa ăn đều đặn không sao lãng.

23. Sau đó, những chiến thắng cứ đều đặn đến với ông.

24. Vung đều đặn, chặt dứt khoát, phải kết hợp cả hai

25. ◆ Đều đặn và chân thành cầu nguyện với Đức Chúa Trời

26. Đi vệ sinh bỗng dưng không còn đều đặn như trước.

27. Nếu anh vẫn lượn lờ đều đặn, anh sẽ gặp em.

28. Sự phổ biến của Champagne sủi tăm đều đặn phát triển.

29. Giờ đây ông có một cuộc học hỏi Kinh-thánh đều đặn.

30. Mỗi tháng, người này tiếp nối người kia, một cách đều đặn.

31. Cả nhà đều học Kinh Thánh và đi nhóm họp đều đặn.

32. Hiện nay Roman học Kinh Thánh đều đặn và tiến bộ nhiều.

33. Kể từ đó, doanh thu của công ty đã tăng đều đặn.

34. Đã dùng nó 1 cách đều đặn, có thể nói là vậy.

35. Tất cả những tài liệu này luôn được cập nhật đều đặn.

36. Tại sao việc đều đặn học hỏi gia đình là quan trọng?

37. Hãy đều đặn dành thời gian yên tĩnh để bổ lại sức*.

38. Bởi vì con rùa tiến tới cách đều đặn, có kỷ luật.

39. “Tôi hiểu tầm quan trọng của việc thể dục đều đặn”.—Piet

40. Bây giờ thì buổi học gia đình chúng tôi được đều đặn”.

41. Sau đó, tôi bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh cách đều đặn.

42. Việc đều đặn giữ liên lạc giúp hạn chế sự hiểu lầm.

43. Người ấy sẽ được kể là người công bố Nước Trời đều đặn.

44. Bà Teresa tiếp tục đều đặn học Kinh Thánh và đi nhóm họp.

45. Cậu thưởng thức các buổi họp và bắt đầu đi dự đều đặn.

46. Điều này bao hàm việc học hỏi Kinh-thánh đều đặn với chúng.

47. Mindy đánh tôi như cơm bữa, đều đặn mỗi ngày trong 3 tuần.

48. Tôi cũng bắt đầu vui thích tham gia thánh chức cách đều đặn”.

49. □ Nên đều đặn kiểm tra và giữ sạch mái nhà và máng xối.

50. Họ có điều khiển buổi học Kinh-thánh gia đình đều đặn không?