Nghĩa của từ đẹp mã bằng Tiếng Việt

đẹp mã
[đẹp mã]
xem hào nhoáng

Đặt câu với từ "đẹp mã"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "đẹp mã", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ đẹp mã, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ đẹp mã trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Rất đẹp mã.

2. Anh chàng Sĩ Quan đẹp mã hôm nay đã trở thành 1 người cha!