Nghĩa của từ địt bằng Tiếng Việt

địt
[địt]
to break wind; to fart

Đặt câu với từ "địt"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "địt", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ địt, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ địt trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Địt cụ ông!

2. Địt mẹ thằng cặc!

3. Địt mẹ mày!

4. Địt mẹ Năm mới, hả!

5. Đồ mập địt ngu ngốc!

6. Địt mẹ người hùng trở về từ cõi chết.

7. Mập địt mày có thể chui lọt qua cái cửa à?

8. Đám người theo dõi cô, giờ cũng bợ địt theo tôi rồi đó.

9. Mẹ nó địt với mọi thứ từ viên đá cho đến dây thép gai.

10. Tại sao không phải là một người đàn ông địt nhau như bình thường

11. Khi chúng cảm thấy quá nóng, chúng sẽ bắt đầu địt nhau.

12. Tôi không biết, tôi đã hơi mệt mỏi với máy quay và địt nhau rồi

13. 'Mày Nên Câm Mõm Lại Thì Hơn Hoặc Tao Sẽ Địt Vào Mồm Mày Đấy.'

14. "Gunnima" và "Gannima" là các lối chơi chữ của các cụm từ "cút đi" và "địt mẹ mày".

15. Địt nhau! Toàn bộ cái đất nước này là một cái trường mẫu giáo lớn thối nát

16. Các " diễn viên " của họ được địt vào một lỗ... ở trên tường nếu không có lồn.

17. Chỉ cần đứng trước máy quay Rút cặc của anh ra, và địt cho đến khi nó sụp xuống.

18. Mày đã ép họ dùng thuốc kích dục chỉ để xem bọn nó địt nhau như điên.

19. Ông nghĩ rằng chúng ta đã gõ thử hơn địt mẹ 711 cách khác nha chỉ để hai ta diễn thôi à.

20. Đừng có đổ lỗi mọi thứ cho em Em địt nhau với động vật là vì nghệ thuật, trong khi anh không thể làm cho nó cửng nên cái cặc to lớn đó.