Nghĩa của từ độc bản bằng Tiếng Việt

độc bản
[độc bản]
(từ cũ) Reader (textbook).

Đặt câu với từ "độc bản"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "độc bản", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ độc bản, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ độc bản trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Tranh độc bản thường được coi là quý hiếm.