Nghĩa của từ độc hành bằng Tiếng Việt

độc hành
[độc hành]
walk alone

Đặt câu với từ "độc hành"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "độc hành", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ độc hành, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ độc hành trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Hay ta làm kẻ độc hành vào những dải đất trống bạt ngàn,

2. Vì sự tách bầy độc hành này, các thợ rừng gọi nó là lục chiếc.

3. Hank không phải là một kẻ sát thủ đơn độc hành động vì thù hận đâu.