Nghĩa của từ đa cực bằng Tiếng Việt

đa cực
[đa cực]
multipolar
Một thế giới đa cực
A multipolar world

Đặt câu với từ "đa cực"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "đa cực", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ đa cực, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ đa cực trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Mối quan hệ song phương trong thế giới đa cực

2. Cũng chẳng có ý nghĩa gì khi gọi là đơn cực hay đa cực.

3. nhưng quyền lực đa cực có nghĩa là sự dịch chuyển và thay đổi phe đồng minh

4. Ta có thể tạo một cơ sở dữ liệu đa cực mà có tính hiệu quả của một cơ sở tập trung nhưng lại không có quyền lực tập trung.

5. Nếu các bạn nghĩ về dân chủ theo hướng này, một khái niệm đa cực mới về dân chủ sẽ là cái nhận ra rằng có rất nhiều sự quan tâm khác nhau, các dự định công việc khác nhau, các cá thể khác nhau, quan điểm khác nhau.