Nghĩa của từ đi mần bằng Tiếng Việt

đi mần
[đi mần]
xem đi làm

Đặt câu với từ "đi mần"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "đi mần", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ đi mần, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ đi mần trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Các bạn chắc đang nghĩ: "Mần răng mà mần được tinh trùng nhân tạo hay dzậy?"

2. Chờ mày đến mần thịt đây?

3. Mần thịt hết tụi khủng bố.

4. Anh nghĩ anh đang mần cái quái gì vậy?

5. Tưởng cả nhà sẽ mần pizza?

6. Còn em " mần ăn " gì ở đây?

7. Tây giáp xã Quảng Nguyên (Xín Mần).

8. Chúa ơi, vẫn mần con khỉ đó hả?

9. Em giai anh vừa mần thịt Schweikart hôm nay.

10. Các hình ảnh về Cửa khẩu Xín Mần.

11. Cây gỗ mần lái là lâm sản đặc hữu ở đây.

12. Ngay khi tôi mần xong hết tất cả thứ chết tiệt này ở đây.

13. Anh nghe nói em này rất thích " mần ăn " trên máy đang giặt mà.

14. Theo những gì tôi nghe được những bóng ma này thật sự khó mần đấy.

15. Cha của anh nhìn xuống và bàn tay ông mần mò trên bậu cửa sổ.

16. Tôi ngồi đây suốt ngày trong cái phòng tranh khốn kiếp này, tần mần những thứ tôi làm ra.

17. Rất giỏi chuyện dao búa... nhưng chỉ trong mấy chuyện mần ăn lớn, và lúc nào cũng có lý do gì đấy.

18. Ý tôi là Foy có một bộ ria mép, thế nên, mọi người biết ấy, anh ta cho râu vào trong cô ấy khi anh ta mần xuống đó.

19. Những con thỏ này được nuôi tại một trang trại của chính phủ, Cục An toàn sinh học Queensland, nơi mà họ nuôi 3 loài thỏ và tiêm vào nó các mầm bệnh giám sát tiến trình phát triển của nó để xem các mần bệnh đó có giết được nó không.

20. Đi đi, đi đi, các nàng hầu!

21. Đi đi, quăng nó đi!

22. Bơi đi, bơi đi, bơi đi.

23. Đi đi, mấy anh bạn, làm ơn đi tới đi.

24. Đi đi, xóa sổ hết đi!

25. Đi đi, đi cho khuất mắt tao!