Nghĩa của từ bi ai

trong Từ điển tiếng việt
bi ai
Tính từ.
Thể hiện nỗi thống khổ, buồn thương, cũng có thể hiểu là tuyệt vọng trước một sự việc đau thương nào đó
woeful, sad, mournful, wistful, tragic
tiếng khóc bi ai
woeful laments

Đặt câu với từ "bi ai"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "bi ai", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ bi ai, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ bi ai trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Khiến người người bi ai.

2. Nổi buồn bi ai và đầy thống khổ trong kiếp người.

3. Tôi là lao động thiển tài, Lòng thành tỏ dấu bi ai anh hùng.

4. “Nghèo không là xấu, nghèo mà không có chí mới là xấu; hèn không đáng ghét, hèn mà không có tài mới đáng ghét; già không nên than thở, già mà sống thừa mới đáng than thở; chết không nên bi ai, chết mà vô bổ mới đáng bi ai.”

5. Con người thật bi ai. Biết rằng không có hi vọng, nhưng lại không kiềm được cứ tiếp tục mà ấp ủ kỳ vọng…

6. Sai lầm lớn nhất đời người là dùng sức khỏe để đánh đổi lấy những vật ngoài thân. Bi ai lớn nhất đời người là dùng sinh mệnh để đổi lấy phiền não và lãng phí lớn nhất đời người là dùng tính mạng để giải quyết rắc rối do bản thân mình tạo ra!

7. Jody Rosen của tạp chí Rolling Stone bình luận về sự kết hợp của West với chiếc máy đánh trống Roland TR-808 và mô tả album "sẽ là Here, My Dear hay Blood on the Tracks của West, một tổ khúc bi ai dao động mãnh liệt giữa sự tự thương hại và ghê tởm chính mình".