Nghĩa của từ cái ấy bằng Tiếng Việt

cái ấy
[cái ấy]
that one

Đặt câu với từ "cái ấy"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "cái ấy", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ cái ấy, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ cái ấy trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Cái ấy của anh...?

2. Kích cỡ ngón cái ấy.

3. Cái ấy cũng mật luôn.

4. Kệ mẹ con chó cái ấy.

5. Nó chỉ có cái ấy thôi.

6. Ôi, nó đâu cần cái ấy.

7. Dở hơi mới thích cái ấy.

8. Nhưng " cái ấy " của hắn thì sao?

9. Sao... cái ấy có nghĩa là gì?

10. Mấy cái ấy đã được lo rồi.

11. Chỉ muốn nhét " cái ấy " vào miệng ả.

12. Cái ấy của anh cũng đẹp đấy Jack

13. Đánh giá cái ấy của cô ả này xem.

14. Hai con chó cái ấy sẽ phải trả giá.

15. Ồ, tôi nghĩ rằng cái ấy rõ mười mươi.

16. Em đã nói về cái ấy của cậu ta.

17. Cái ấy mềm nhũng của anh nhỏ xíu ấy.

18. " Peachoid nhìn chẳng giống cái ấy khổng lồ à? "

19. " Cái ấy " của mày vẫn chưa dài tới nách đâu.

20. Cô chưa từng đọc Cái ấy của thần Vệ nữ?

21. Khi những người này đang xem cái ấy của cô

22. Cái ấy nó đã bị ngừng sản xuất 2 năm rồi.

23. Ừ, vấn đề là cái ấy của anh chắc chắn vừa đấy.

24. Cậu cũng nên khắc thêm bản khắc họa cái ấy của Bjornberg vào.

25. Không, Tôi đang-đưa-cái-ấy-của-mình ra-cho-anh-xem đó.

26. Tôi sẽ cho cô biết 1 điều Tránh xa con chó cái ấy ra.

27. Tôi đang nghĩ về " cái ấy " của ông, chắc hẳn nó phải kì dị lắm.

28. Các quý cô, mình là Steve Stifler, và cái ấy của mình tận 11 inch tròn!

29. Cứ như một cái cửa cho cún ra vào dành riêng cho cái ấy của tôi ý.

30. Nhưng không cần dùng bộ lọc cũng có thể biến cái ấy của anh trở thành khổng lồ.

31. Vậy quay lại gặp tôi sau hai tháng nhé, khi mà cái ấy của cô chảy xệ hết cả ra.

32. Thực tế, sự bội tình rất dai dẳng mà hôn nhân chỉ biết ganh tị, đến mức mà, nó là giới luật duy nhất được nhắc đến hai lần trong Mười Điều Răn Chúa Trời: không được làm cái ấy, và thậm chí cũng không được nghĩ đến cái ấy.

33. Cắt đi phần chóp của cái ấy của đàn ông vì 1 gã trong cuốn sách cả ngàn năm tên Moses nói phải làm thế?

34. Tôi mặc nó trên sàn diễn ở Comic-Con Tôi không thể nói cho bạn nghe mặc bộ đồ đó thì cái ấy nóng như thế nào đâu.

35. Vân Nham lặng thinh hồi lâu, bảo: "Chỉ cái ấy."Sư trầm ngâm giây lâu, Vân Nham bảo: "Xà-lê Lương Giới thừa đương việc lớn phải xét kĩ."

36. Tôi nghe kể về một cô bé người mà không thể nào dừng tè dầm bởi vì có nhiều tên lính tráng to xác đã nhét cái ấy của họ vào bên trong cô bé.

37. “Đời đó và đời sau, có người cao-lớn trên mặt đất, vì con trai Đức Chúa Trời ăn-ở cùng con gái loài người mà sanh con-cái; ấy những người mạnh-dạn ngày xưa là tay anh-hùng có danh”.

38. Bốn người là trưởng lão và trong số này hai người cũng làm tiên phong đều đều, điều này cho thấy lời nơi Châm-ngôn 17:6 là đúng thật: “Mão triều-thiên của ông già, ấy là con-cháu; còn vinh-hiển của con-cái, ấy là ông cha”.