Nghĩa của từ cùng kỳ năm ngoái bằng Tiếng Việt

cùng kỳ năm ngoái
[cùng kỳ năm ngoái]
xem so với cùng kỳ năm ngoái

Đặt câu với từ "cùng kỳ năm ngoái"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "cùng kỳ năm ngoái", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ cùng kỳ năm ngoái, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ cùng kỳ năm ngoái trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Đó là một mức tăng 480% so với cùng kỳ năm ngoái .

2. So với cùng kỳ năm ngoái , nền kinh tế tăng trưởng ở mức 4.3% .

3. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước tính tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

4. • Trong 9 tháng đầu năm thu ngân sách tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

5. Số tiền này gần gấp đôi số tiền mà họ đầu tư vào cùng kỳ năm ngoái .

6. Aldi đã thực hiện đặc biệt mạnh mẽ , chiếm thị phần đến 3.6% so với 3% ở cùng kỳ năm ngoái .

7. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu tiếp tục tăng... chi phí vận hành cũng cao hơn bao giờ hết.

8. Doanh số bán lẻ tăng thêm 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái , trong khi chi tiêu hộ gia đình tăng 2,6% .

9. Lợi nhuận này hoàn toàn trái ngược với cùng kỳ năm ngoái khi Toyota báo cáo lỗ hơn 900 triệu đô - la Mỹ .

10. Như vậy là doanh thu của câu lạc bộ chủ sân Old Trafford tăng 18,5 triệu bảng Anh so với cùng kỳ năm ngoái .

11. Thay vào đó, từ năm 2012-2013, các vị trí bán hàng tận nhà bắt đầu tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

12. Giữa tháng giêng và tháng bảy năm nay , Việt Nam tạo ra ước tính 44.9 tỉ kWh , lên 9.6% so với cùng kỳ năm ngoái .

13. Nhìn chung , giá mỹ phẩm không tăng nhiều so với cùng kỳ năm ngoái trong khi mẫu mã và chủng loại hàng hóa phong phú hơn .

14. Văn phòng chính phủ cho biết , tính đến cuối tháng 6 , nền kinh tế trong quý vừa qua đã sụt giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái .

15. Mức tăng trưởng GDP Q3/2014 đã đạt mức đáng mừng 6,2% (so với cùng kỳ năm ngoái), nâng mức tăng trưởng 9 tháng đầu năm lên 5,6%.

16. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 66% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt nam và tăng gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

17. • Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2012 ước tính đạt 93,5 tỉ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

18. Những số liệu về lợi nhuận trong vòng 3 tháng tính đến ngày 30-6 giảm 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái song vẫn cao hơn nhiều so với kỳ vọng của các nhà đầu tư .

19. Trong 9 tháng đầu năm nay , đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt được 11 tỷ đô la , giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái , và thấp hơn nhiều so với mục tiêu 22 tỷ đô la

20. Tháng 6 năm 2006 hãng công bố trong quý II (kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2006) lợi nhuận của hãng tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái và số hành khách tăng 25% lên 10,7 triệu.