Nghĩa của từ chí lý bằng Tiếng Việt

chí lý nghĩa là có lý, đúng đắn
[chí lý]
Utterly sensible, just, reasonable, judicious
lời khuyên chí lý
a piece of utterly sensible advice
câu nói đơn giản mà chí lý
a simple but utterly sensible statement
sự phân tích chí lý
an utterly sensible analysis

Đặt câu với từ "chí lý"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "chí lý", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ chí lý, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ chí lý trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Chí-lý biết bao!

2. Ông nói chí lý.

3. Đó là một câu hỏi chí lý.

4. Đồng chí Lý, hãy ghi nhớ, Erythrine.

5. Trả lời như vậy thật là chí lý.

6. 15 Đây là một câu hỏi rất chí lý.

7. Theo quan điểm thiển cận của loài người, điều này có vẻ chí lý.

8. Chúa Giê-su nói chí lý: “Ban cho thì có phước hơn là nhận-lãnh”.

9. Người ta có câu nói rất chí lý là có lặp lại mới nhớ dai.

10. 2 Vậy nên Kinh-thánh rất chí lý khi tả sự chết là một kẻ thù.

11. (1 Cô-rinh-tô 7:1) Vì thế ông đã cho họ lời khuyên chí lý.

12. Vậy là, những người này đã cho tôi vài lời khuyên sâu sắc và chí lý.

13. Em Shawn được nêu lên ở đầu bài tóm tắt lại vấn đề cách chí lý.

14. Người ta có câu nói rất chí lý rằng sự lặp lại sanh ra trí nhớ.

15. Những quan điểm thể ấy nêu lên một vài câu hỏi chí lý đáng được trả lời.

16. Dù được các đại thần có những lời bàn chí lý nhưng Mạc Mậu Hợp không để tâm.

17. Một số thậm chí lý luận: “Lương tâm tôi không bị giày vò, vậy có gì là sai đâu?”

18. Lời khuyên chí lý của Kinh-thánh là: “Khá thôi cãi-lẫy trước khi đánh lộn” (Châm-ngôn 17:14).

19. Dù vậy, không lâu sau đó, Cindy thấy lời mẹ khuyên về chuyện hẹn hò của mình quả là chí lý.

20. Hay là tiêu chuẩn của Kinh Thánh dạy phải chung thủy gắn bó với người hôn phối vẫn còn chí lý?

21. Bởi thế, thật chí lý khi lời tiên tri của Giê-rê-mi nói: “Hãy lấy nhũ-hương chữa đau-đớn”.

22. Như Phao-lô đã nói chí lý: “Chớ để những kẻ kia cướp lấy phần-thưởng”! (Cô-lô-se 2:18).

23. Chúa Giê-su nêu lên một điều chí lý: “Nếu tôi không làm những việc của Cha tôi, các người đừng tin tôi.

24. 7 Có câu nói chí lý rằng một hôn nhân hạnh phúc là sự hòa hợp của hai tâm hồn khéo tha thứ.

25. “Phước-lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu-có”. Ôi, những lời này chí lý làm sao!—Châm-ngôn 10:22.

26. Một số người thậm chí lý luận: “Tôi sợ sẽ có ngày mình phạm tội và rồi bị khai trừ khỏi hội thánh”.

27. 17. a) Hãy mô tả sự chí lý của Châm-ngôn 13:20. b) Loại bạn bè nào có thể xem là “khôn-ngoan”?

28. Một ngạn ngữ Trung Quốc nói chí lý: “Ai biết những chuyện sẽ xảy ra trước ba ngày, người đó sẽ giàu đến thiên thu”.

29. Thật là chí lý khi Kinh-thánh nhiều lần gọi Ngài là “Đức Chúa Trời Toàn-năng” (Sáng-thế Ký 17:1; Khải-huyền 11:17).

30. Tháp Canh (Anh ngữ) có lần bình luận một cách chí lý: “Chúng ta không nên phí đời sống để chạy theo những điều hư không...

31. Sử gia Paul Johnson hỏi rất chí lý: “Đế quốc đã để đạo Gia-tô chi phối hay đạo Gia-tô đã bán mình cho đế quốc?”

32. (Giăng 20:24-29) Như sứ đồ Phao-lô nói thật chí lý, Kinh Thánh phơi bày ý định của lòng và khiến đời sống có ý nghĩa.

33. (Thi-thiên 46:1; 47:2; 48:3) Thi-thiên 49 thật chí lý biết bao khi cho thấy không ai có thể “chuộc được anh em mình”!

34. Tờ phụ trang Thánh chức Nước Trời tháng 6 năm 1996 đưa ra những lời đề nghị chí lý hầu giúp chúng ta được hữu hiệu trong việc giảng dạy.

35. Ký giả Kate Legge phát biểu chí lý: “Đàn ông có khuynh hướng phục vụ cộng đồng thường chọn các nghề cứu mạng hoặc chữa cháy hơn là trách nhiệm dưỡng dục...

36. “Tôi cảm động đến rơi lệ bởi lời khuyên ‘thật chí lý’ và đúng lúc quá”, một độc giả đã viết như thế khi đọc sách Bí quyết giúp gia đình hạnh phúc.

37. Chúng ta có thể hỏi một cách chí lý liệu xã hội hiện đại có thật sự khác xa với những nền văn minh cổ thờ phượng những nữ thần sinh sản và chiến tranh đó hay không.

38. Thật là một lời nhắc nhở chí lý về ảnh hưởng làm người ta được phấn khởi để phát huy sự hợp nhất trong đại gia đình của Đức Giê-hô-va gồm những người thờ phượng ngài!

39. Do đó, Đấng là Chủ của “các bầy súc-vật tại trên ngàn núi” có thể hỏi Gióp một cách chí lý: “Ngươi có biết thì nào dê rừng đẻ chăng?” (Thi-thiên 50:10; Gióp 39:4).

40. Bởi vậy, Ê-li-hu nói chí lý với Gióp rằng Đức Giê-hô-va “dạy-dỗ chúng tôi được thông-sáng hơn các loài thú trên đất, và làm cho trở nên khôn-ngoan hơn các chim trời”.

41. 14 Một lời xác định thật chí lý là: Không có sự dạy dỗ nào vượt qua được Kinh-thánh trong việc tạo dựng một đời sống gia đình hạnh phúc sưởi ấm lòng và thành công mỹ mãn.

42. Phao-lô khuyên bảo tín đồ đấng Christ một cách chí lý: “Hãy... yên-ủi những kẻ ngã lòng, nâng-đỡ những kẻ yếu-đuối, phải nhịn-nhục đối với mọi người” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14).

43. 19 Phải, Mô Si A đã nói rất chí lý, là vị vua cuối cùng của chúng ta, khi ông sắp nhường ngôi vua nhưng không có ai để trao lại, muốn cho dân này tự cai trị bằng tiếng nói của mình—phải, vua đã nói rất chí lý rằng, nếu một ngày nào đó tiếng nói của dân này lại alựa chọn sự bất chính, nghĩa là đến lúc nào dân này sa vào vòng phạm giới thì đó tức là đã đến lúc họ chín muồi cho sự hủy diệt vậy.

44. Ý chí, lý trí, dục vọng, khao khát vẫn tồn tại, vẫn tiếp tục, vẫn càng nhiều hơn; đây là một lực phi thường có thể di chuyển toàn thể đời sống, toàn thể kiếp sống thậm chí cả thế giới nữa.

45. Tạm ngừng là im lặng trong giây lát; có người đã nói thật chí lý rằng sự im lặng có tác dụng ngắt câu, nó nhấn mạnh, nó buộc người nghe chú ý và nó làm họ thích thú lắng nghe tiếp.

46. Chị nói tiếp: “Khi suy nghĩ về mớ bòng bong do mình gây ra, tôi nhận thấy những lời trước đây bố mẹ hay nói thật chí lý: ‘Kết hợp với người xấu sẽ làm hư hỏng những thói quen tốt’”.—1 Cô-rinh-tô 15:33.

47. Một văn sĩ viết chí lý thay: “Tổng hợp tất cả các đạo binh đã từng di chuyển, tất cả các hạm đội đã từng được đóng nên, tất cả các nghị viện đã từng họp lại và tất cả các vua chúa đã từng cai trị cũng không gây ảnh hưởng đến đời sống của loài người trên đất này một cách mãnh liệt như thế”.

48. '"Païs ôn kosmios ginou (Khi còn là một đứa bé, hay học cách cư xử tốt) hèbôn enkratès, (khi trở thành một chàng trai trẻ, hãy học cách kiểm soát những đam mê) mesos dikaios (đến tuổi trung niên, hãy công bằng) presbutès euboulos (khi về già, hãy đưa ra những lời khuyên chí lý) teleutôn alupos. (đề đến khi chết mà không hối tiếng.)"

49. 20 Do đó, Phao-lô nói chí lý với người Cô-rinh-tô: “Nhưng chúng tôi làm cho mình đáng trượng trong mọi sự, như kẻ hầu việc Đức Chúa Trời, bởi lòng nhịn-nhục lắm trong những sự hoạn-nạn, thiếu-thốn, khốn-khổ, đòn-vọt, lao-tù, rối-loạn, khó-nhọc, tỉnh-thức, kiêng-ăn; bởi sự thanh-sạch, thông-biết, khoan-nhẫn, nhơn-từ, bởi thánh linh, bởi lòng yêu-thương thật-tình” (II Cô-rinh-tô 6:4-6).