Nghĩa của từ chai mặt bằng Tiếng Việt

Chai mặt nghĩa là mặt dày, không biết ngượng hay ngại trước đám đông hoặc người đối diện.
Chai mặt cũng có ý nghĩa nói về việc đã xuất hiện nhiều lần, hoặc đã làm việc gì đó nhiều lần rồi nên không còn ngại ngùng nữa.
[chai mặt]
xem mặt dạn mày dày

Đặt câu với từ "chai mặt"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "chai mặt", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ chai mặt, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ chai mặt trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. + 4 Ta phái con đến với những đứa con chai mặt cứng lòng,+ con phải nói với chúng: ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này’.

2. Người ta hay bảo đẹp trai không bằng chai mặt, cố gắng hoài cuối cùng cũng sẽ được vì cứ đứa nào nhây đứa đó sẽ thắng thôi