Nghĩa của từ dấu phẩy trên bằng Tiếng Việt

dấu phẩy trên có ký hiệu là ' hoăc j ` trong bộ bàn phím, ký hiệu này không có ý nghĩa nhiều trong tiếng Việt, thường chỉ được sử dụng trong trường hợp muốn nhấn nhá từ ngữ nào đó (tuy nhiên trong văn phong thường sử dụng dấu phẩy kép trên "ví dụ như này")

Đặt câu với từ "dấu phẩy trên"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "dấu phẩy trên", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ dấu phẩy trên, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ dấu phẩy trên trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Dấu chấm phẩy

2. Dấu chấm phẩy (;) chỉ quãng ngắt giọng ngắn hơn dấu chấm nhưng dài hơn dấu phẩy.

3. Toán tử dãy: dấu phẩy.

4. Nếu bạn gửi URL có chứa dấu phẩy, thì hãy đảm bảo dấu phẩy được mã hóa (là %2C).

5. Anh đã tính chu đáo đến từng dấu chấm, dấu phẩy.

6. Không một câu chữ, dấu chấm, dấu phẩy nào cả.

7. Do đó dấu phẩy điểm 2 15.

8. Số chữ số theo sau dấu phẩy

9. Tớ thậm chí dùng cả dấu chấm phẩy.

10. Phân tách mỗi nhóm giờ bằng dấu phẩy.

11. Dấu Phẩy hối hả đứng trước bạn Từ Nối.

12. Nếu ngôn ngữ được chọn sử dụng dấu phẩy thay vì dấu chấm để cho biết dấu thập phân, thì hãy sử dụng dấu phẩy để thay thế (ví dụ: 34,99 EUR).

13. Bạn có thể tách riêng nhiều URL bằng dấu phẩy hoặc dấu phân đoạn.

14. Dấu duy nhất đôi khi có thể bỏ qua khi đọc là dấu phẩy.

15. Dấu Phẩy hỏi Từ Nối có cần giúp không.

16. Bốn ALU, hai AGU/load–store units, và hai đơn vị dấu phẩy động trên mỗi lõi.

17. Tách biệt các cặp tọa độ bằng khoảng trắng, dấu phẩy hoặc dấu gạch chéo:

18. Sử dụng dấu phẩy để phân tách địa chỉ của bạn.

19. Bạn còn có thể thêm các dấu câu thông thường bằng cách nói "dấu phẩy", "dấu chấm", "dấu hỏi" hoặc "dấu chấm than".

20. Nếu không, Nhập dữ liệu sẽ hiểu dấu phẩy là phần bắt đầu của ô mới (xem phần trên).

21. Ngay cả dấu phẩy bổ sung dưới đây cũng quan trọng:

22. Thông số tùy chỉnh không được phân tách bằng dấu phẩy (",").

23. Vì vậy, nó đi qua dấu phẩy điểm 3 âm 10.

24. Khi bạn tải báo cáo xuống, số trong tệp có các giá trị được phân cách bằng dấu phẩy (CSV) sử dụng dấu chấm (.) hoặc dấu phẩy (,) như là dấu phân cách thập phân, tùy thuộc vào ngôn ngữ của bạn.

25. Xin lưu ý rằng dấu tách thập phân trong giá cả phải được chỉ định bằng dấu chấm thay vì dấu phẩy.