Nghĩa của từ giang sơn gấm vóc bằng Tiếng Việt

giang sơn gấm vóc
[giang sơn gấm vóc]
beautiful country

Đặt câu với từ "giang sơn gấm vóc"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "giang sơn gấm vóc", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ giang sơn gấm vóc, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ giang sơn gấm vóc trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Việt Nam gấm vóc.

2. Cậu được sinh ra trong nhung lụa gấm vóc, cậu Queen.

3. Vì đức vua và giang sơn.

4. Anh hùng nào giang sơn nấy.

5. Phi tần bình thường cũng không được dùng đồ trang điểm, không được mặc y phục gấm vóc.

6. Giang sơn cũng là của ta

7. Giang Sơn Đại Hữu Nhân Tài Xuất.

8. Tại Thái Sơn, Bắc Giang là 30ha.

9. Đều là vì giang sơn Đại Hán.

10. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

11. Thời Ngũ Đại đổi thành huyện Giang Sơn.

12. Vì giang sơn Ngươi không từ thủ đoạn nào cả

13. Sau khi hai người Tống Giang được quân Lương Sơn Bạc cứu thoát thì Tống Giang muốn trả thù.

14. Đến lúc đó, giang sơn trước đều thuộc về chúng ta.

15. Tầng Giang Sơn kéo dài đến khoảng 489.5 triệu năm trước.

16. Yêu cầu Chính phủ kiên quyết bảo vệ giang sơn tổ quốc.

17. Bướm gấm (họ Papilionidae)

18. Ông dành cả cuộc đời để dành từng tấc đất của giang sơn.

19. Ngô Sơn Đỉnh sinh năm 2001, người Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

20. Bước vào vùng Lương Sơn thì hưng thịnh, đến khi gặp Tống Giang là kết thúc).

21. Các học sinh khác của trường Giang Sơn đã sống sót qua vụ tai nạn.

22. Chi Báo gấm (danh pháp khoa học: Neofelis) là một chi trong phân họ Báo (Pantherinae) chứa 2 loài, là báo gấm (N. nebulosa) và báo gấm Borneo (N. diardi).

23. Núi Sập tức Thoại Sơn (An Giang). kênh Thoại Hà, đoạn chảy qua thị trấn Núi Sập.

24. Ái khanh lao tâm lao lực bảo vệ giang sơn Tất nhiên phải thưởng cho bảo đao

25. Trăn gấm là loài bò sát đẻ trứng.